Ta­nın­mış pro­dü­se­r: “Mə­mur­la­rın döv­lət və­sa­i­ti­ni ta­la­yıb xa­ric­də kef elə­mələ­ri ye­tər”
Tarix: 24-01-2017 15:38 | Bölmə: Şou-biznes / Xəbər lenti

 

Ta­nın­mış pro­dü­ser To­lik (Ta­rix Əli­yev) in­di də "Azə­ri­şıq" ASC-­ni it­ti­ham edir.

To­lik "Rey­tinq­"ə de­yib ki, qış fəs­li gi­rən­dən "A­zə­ri­şıq"­la da­va­da­dır. Çün­ki bir gün­də 3 də­fə işıq­la­rı sö­nür.

Pro­dü­ser axır­da bu prob­le­mə döz­mə­yib so­si­al şə­bə­kə­də də ya­zıb: "Hə­min vaxt qu­ru­mun mət­bu­at ka­ti­bi mə­nim irad­la­rı­ma ca­vab ver­miş­di. De­miş­di ki, To­li­kin ya­şa­dı­ğı ün­va­nı bil­mi­rik, am­ma mə­sə­lə­ni diq­qət­də sax­la­ya­ca­yıq".

Doğ­ru­dan da "A­zə­ri­şıq" mə­sə­lə­ni araş­dı­rıb və To­li­kin ya­şa­dı­ğı komp­lek­sə ba­xış ke­çi­rib­lər. Şa­hi­di olub­lar ki, bu­ra­da komp­leks­lik bir mə­sə­lə yox­dur. Prob­lem "A­zə­ri­şıq­"ın is­ti­fa­də et­di­yi key­fiy­yət­siz ka­bel­lər­də­dir.

Nor­mal, su­ve­ren öl­kə­də ya­şa­dı­ğı­mı­zı de­yən pro­dü­ser To­lik, in­di hər gün sə­hər sa­at 8-­də yu­xu­dan qal­xıb, əl­-ü­zü­nü yuy­maq məc­bu­riy­yə­tin­də­dir: "Dü­şü­nü­rəm ki, ye­nə sa­at 12-­də işıq­lar sö­nə­cək.

Ya­şa­dı­ğım bi­na­nın bü­tün sa­kin­lə­ri mə­nim və­ziy­yə­tim­də­dir. İşıq­pu­lu da ver, əsəb­lə­ri­ni də kor­la...

Bi­na­nın 1000-­dən yu­xa­rı sa­ki­ni var, hə­rə­yə bir qo­naq gə­lən­də gö­rün sa­yı ha­ra çı­xır.

Mən ta­nın­mı­şam, axı bu bi­na­nın ha­mı­sı ta­nın­mır, sö­zü eşi­dil­mir. Həm də on­lar sə­si­ni çı­xa­ra bil­mir. Be­lə də ol­maz!"

Prob­lem­lə bağ­lı "A­zə­ri­şıq­"a mü­ra­ci­ət edib­-et­mə­di­yi­nə gəl­dik­də, To­lik bil­di­rib ki, pul da ve­rə­cəm, hə­lə bir on­la­rın qa­pı­sı­nı da dö­yə­cəm:

"Mən prob­le­mi so­si­al şə­bə­kə­də­ki sə­hi­fəm­də yaz­dım, mət­bu­at da işıq­lan­dır­dı.

Ha­zır­da qış­dır, ha­va so­yuq­dur. İşıq­lar ol­ma­yan­da hə­yat da­ya­nır. Bi­ri­nin evin­də xəs­tə­si, bi­ri­nin evin­də yaş­lı­sı və ya­xud kör­pə­si var. İşıq yan­mır­sa, in­san­lar nə et­mə­li­dir?

Bu, in­di­nin prob­le­mi de­yil, Xır­da­lan­da il­lər­lə ya­ra­nan və gün­dəm­də olan mə­sə­lə­dir. Çün­ki mən, so­si­al şə­bə­kə­də bu haq­da ya­zan ki­mi ha­mı sə­si­mə səs ver­di. Ömür­lə­ri­ni Xır­da­lan­da ke­çi­rən yaş­lı adam­lar da təs­diq elə­di ki, bu­ra­da be­lə prob­lem var. 45 il­dir ki, mən bu prob­lem­lə bir­lik­də­yəm".

To­lik prob­lem­dən çı­xış yo­lu ki­mi hər bir bi­na­ya ge­ne­ra­tor qo­yul­ma­sı­nı tək­lif edir:

"Mən Ma­sa­zır­da ya­şa­mı­şam. İnın ki, ora­da il­də bir də­fə işıq­lar sön­mür­dü. Hə­lə Ma­sa­zır Xir­da­lan­dan gö­rün nə qə­dər kə­nar­dır.

Mən, Xır­da­lan şə­hə­ri, Hey­dər Əli­yev-240 ünın­van­da ya­şa­yı­ram. Bu ün­van­da 3 ay bun­dan əv­vəl də bu prob­lem var­dı. İn­di on­lar­dan so­ru­şu­ram ki, siz bu prob­le­mi ni­yə həll et­mir­si­niz? Bax­sın­lar, gör­sün­lər ki, mə­nim şi­ka­yə­ti­min al­tın­dan nə qə­dər adam rəy ya­zır. Mən ar­tıq bez­dim. Gö­rün, il­lər­lə Xir­da­lan­da ya­şa­yan­lar bu işı­ğın əlin­dən nə edir? Mə­nə hə­mi­şə de­yir­di­lər ki, bu­ra­da prob­lem var, inan­mır­dım, de­mə ya­nıl­mı­şam.

Bəs­di­rin də ye­di­niz, ta­la­dı­nız bu döv­lə­tin pu­lu­nu. Bir də­fə­lik key­fiy­yət­li ka­bel­lər alın. Mə­mur­la­rın xa­ric­də kef elə­dik­lə­ri ye­tər. Hər an ha­mam­da qa­lı­ram, ya da ev­dən çıx­maq is­tə­yən­də əl­-ü­zü­mü yu­ma­ğa su tap­mı­ram. Bu nə dərd­di Xir­da­lan­da? İn­di gu­ya mən Xır­da­lan­da ən yax­şı komp­leks­də ya­şa­yı­ram..."

To­lik son­da qeyd edib ki, bu prob­lem qış çı­xa­na qə­dər da­vam edə­cək.

"Qoy mə­nim su­a­lı­ma ca­vab ver­sin­lər, bu işıq prob­le­mi ni­yə həll olun­mur?

Xır­da­lan­da­kı xəs­tə­xa­na­nın re­a­ni­ma­si­ya şö­bə­si var. İşıq­lar sö­nən­də hə­min xəs­tə­lə­rin ha­lı ne­cə ola­caq? Ca­ma­at lift­də, ha­mam­da qa­lır. Biz han­sı əsr­də ya­şa­yı­rıq? Beş ma­nat ar­tıq alın, az ye­yin-­da­ğı­dın və bu prob­le­mi həll edin",-­de­yə To­lik söz­lə­ri­ni ta­mam­la­yıb.

Reyting.az

Bölməyə aid digər xəbərlər
14-10-2017, 13:17 Səidə Sultan ər axtarır